Ter gelegenheid van de 2013editie van de BelgianPride verheugtWarning Brussel zich over het succes van de Mr. HIV 2013-campagne [1] die gelanceerd werd met de steun van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Gelijke Kansen en Diversiteit) en die in talrijke landen door de pers, maar ook door het verenigingsleven werd gedragen.

JPEG - 137.7 ko

Wij danken van harte alle deelnemers, zowel seropositief als –negatief, die, door te poseren voor de campagne, openlijk gekozen hebben om het stigma dat nog steeds rust op mensen die met HIV leven om te keren naar een teken van herkenning, respect en gelijkheid. Ook de bars en winkels van het centrum van Brussel zijn wij dankbaar voor hun voorbeeldig engagement aan onze zijde. Doorheen de hele campagne werden zij dagdagelijks geconfronteerd met allerhande reacties : van de lang verzwegen mening van hun klanten tot de getuigenissen van zij die ons gaandeweg hebben vervoegd via de aanhoudende discriminaties, de vragen van hun personeel, de discussies over onze verlangens, onze seksualiteit, maar ook en vooral, over de dagelijkse realiteit van het samenleven met HIV.

Met Mr. HIV 2013 wenstWarning Brussel een ander beeld te geven dat meer in overeenstemming is met de impact van de biomedische vooruitgangen. Een positief beeld ondanks de onwetendheid en de minachting die heerst over seropositievenen die van hen slachtoffers of, erger nog, vijanden maakt. Er dient te worden herhaald dat goed afgestemde behandelingen een positieve impact hebben op de levenskwaliteit en –verwachting. Zij belemmeren immers het besmettingsgevaar en dragen bij tot de bestrijding van uitsluiting. Het is bijgevolg van fundamenteel belang dat de nodige middelen ingezet worden om toegang te krijgen tot een communautaire hiv-sneltest die aangepast is aan onze levenswijze en die de toegang tot verzorging en behandeling kunnen garanderen.

Wat is de huidige stand van zaken aangaandede verschillende preventiestrategieën (opsporing van HIV, TasP, Prep, condoom, verlaging van de seksuele risico’s) en meer in het bijzonder inzakede promotie van “behandeling als preventie” (Treatment as Prevention), de volledige terugbetaling van alle gezondheidskosten die gepaard gaan met HIV en het promoten van een communautair gezondheidsaanpak ? Zoveel vragen die nu reeds sinds 3 jaar door Warning Brussel gesteld worden.

De Mr. HIV-campagne beoogt eveneens het laten klinken van een onafhankelijke stem bij de homo’s, en meer in het bijzonder bij de seropositieve gays, over onderwerpen die hen aanbelangen :

Over ons pleidooi voor homogezondheid

Warning Brussel neemt deel aan de opstelling van het Nationaal HIV-Plan dat voortvarend uitgebouwd wordt door Minister Laurette Onkelinx. Deze deelname verloopt echter niet zonder problemen en met enige ongerustheid. Warning Brussel betreurt inderdaad het gebrek aan transparantie in de gehandhaafde werkmethodes evenals de belangenvermenging bij sommige overleg verantwoordelijken (die overigens gesubsidieerd worden door de overheid).

Deze treurige en schadelijke situatie had vermeden kunnen worden indien de balans van de reeds gevoerde acties over de laatste jaren eerder werd opgemaakt, en dit terwijl hevige kritiek hieromtrent al sinds enkele maanden geuit wordtbinnen het Plan en ondanks alarmerende epidemiologische gegevens, i.h.b. bij homo’s.

Over de Positieve Raad

Zo ook werd er op een hoger niveau nooitovergegaan tot een evaluatie van het antidiscriminatiebeleid. In dat opzicht zijn wij erg verontrust over het feit dat ons project van Positieve Raad, dat opgericht werd ter gelegenheid van 1 december 2012, het voorwerp wordt van politieke recuperatie met de daaraan gekoppelde pre-electorale demagogie, wat volledig indruist tegen het principe van democratische onafhankelijkheid. Initieel beoogde dit project precies om, in volle autonomie, de mensen met HIV weer centraal te plaatsen in het preventiesysteem en de strijd tegen HIV, en dit conform de principes van UNAIDS (GIPA, 1994).

Over electorale opsporing : Voor wie neemt Laurette ons eigenlijk ?

De BelgianPride 2013 komt ruim op tijd.

Omwille van het thema van dit jaar, werden alle VZW’s actief in de strijd tegen HIV verwijderd uit de ruimte tegenover de Beurs, die zij tot dan mochten delen en die voor de nodige publieke en mediazichtbaarheid zorgde. Alle verenigingen werden naar de Zuidstraat verplaatst. Allemaal, behalve één : de vzw Ex Aequo. Van waar dit voorrecht ?

  • Reddingsplan van een vereniging die enkele maanden geleden het nieuws haalde ? [2]
  • Electoraal plan om de vastgelopen HIV sector te camoufleren ?
  • HIV bestrijdingsplan getekend door de Staatshervorming en een gebrek aan middelen ?

Warning Brussel betreurt ten stelligste dergelijke politieke verkiezingsmaneuvers, het gebrek aan samenhang en middelen voor een krachtig en daadwerkelijk communautair opsporingsbeleid en de politieke aankondigingseffecten op deze dag van homotrots.

 

Contact : bxl@thewarning.info

 

[1Ter gelegenheid van de 2013editie van de BelgianPride verheugtWarning Brussel zich over het succes van de Mr. HIV 2013-campagne die gelanceerd werd met de steun van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Gelijke Kansen en Diversiteit) en die in talrijke landen door de pers, maar ook door het verenigingsleven werd gedragen.